• Stanovy
  • Úvodní ustanovení
  Čl. I
  Název spolku: LAVINA, z.s. (dále též „spolek“).
 • Sídlo spolku: Chelčického 22, Blansko, PSČ 678 01.
 • Spolek je právnickou osobou.
  • Čl. II
  • Povaha spolku
  • 1.    Spolek je dobrovolný, nezávislý a nepolitický svazek osob spolčených na základě společného zájmu, který je vyjádřen v těchto stanovách. Spolek má nevýdělečný charakter.
  • 2.    Posláním spolku provozovat činnost nezištně ve prospěch předem neurčeného počtu osob z řad veřejnosti za stejných podmínek pro všechny s cílem přispívat k dosahování obecného blaha.
  • 3.    Spolek LAVINA chce vyvíjet především sociální diakonskou činnost na základě biblických principů zejména na území Jihomoravského kraje. Spolek při veškeré své činnosti klade důraz na lásku a úctu k druhým lidem.
  • Čl. III
  • Účel spolku
  • 1.    Účelem spolku je poskytovat pomoc spoluobčanům České republiky ve všech oblastech lidského života, to znamená zejména pečovat o jejich duchovní, duševní i tělesné potřeby. Spolek zaměřuje svou pozornost i na ty, kteří se octli ve společenské izolaci či jinak nepříznivé životní situaci. Spolek bude usilovat o odstraňování diskriminace založené zejména na rozdílech rasy, etnika, pohlaví, náboženství či na základě zdravotního postižení.
  • 2.    Spolek si také klade za cíl inspirovat spoluobčany ke smysluplnému a společensky prospěšnému využívání volného času. Spolek tak chce vychovávat zejména děti a mládež ke kvalitnímu životu, chránit je před sexuální promiskuitou, drogovou a jinou závislostí, konzumním životem a před kriminalitou a jinými sociálně patologickými jevy.
  • 3.    Spolek rovněž pečuje o kultivaci mezilidských vztahů, podporuje rodiny a vyvíjí úsilí k odstranění chudoby.
  • Čl. IV
  • Prostředky k naplnění účelu spolku
  • Organizování klubů a jiných volnočasových aktivit zaměřených na jednotlivé skupiny spoluobčanů podle věku a jejich společných zájmů a potřeb. Spolek může pořádat tábory a jiné pobyty zejména pro děti a mládež.
  • Pořádání kulturních, sportovních, společenských a alternativních aktivit, jako jsou například koncerty, výstavy, sportovní utkání apod.
  • Pořádání vzdělávacích a školících akcí, jako jsou přednášky na školách a jinde, diskusní večery, semináře, promítání videofilmů a jiné vzdělávací programy pro širokou veřejnost či pro různé cílové skupiny.
  • Poskytování bez nároku na úhradu sociální asistenci potřebným osobám (jako je doprovod na úřady a jiné instituce, tlumočení neslyšícím, pomoc potřebným osobám při činnostech, které samy nemohou vykonávat, apod.), a to zejména osobám ohroženým sociální izolací.
  • Šíření křesťanské literatury, audio a video, případně jiných tiskovin, které odpovídají účelu spolku.
  • Zajišťování a shromažďování finančních prostředků pro činnost spolkudostupných zdrojů (např. granty, sponzorské dary apod.).
  • Spolekrealizaci svých cílů může navazovat a udržovat styky a spolupráci se subjekty podobného zaměření doma i v cizině, jako jsou například školy, ústavy sociální péče, zdravotní zařízení, církve, charitativní, kulturní či sportovní organizace, potravinové banky, misijní organizace apod. K dosahování svého účelu chce spolek účinně spolupracovat i s orgány veřejné správy.
  • Čl. V
  • Členství
  • Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 15 let, které souhlasí se stanovamiúčelem spolku. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
  • O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky rada.
  • Členství vzniká dnem přijetí za člena.
  • Dokladem o členství je potvrzení o členství, vydané předsedou spolku.
  • Zánik členství:
  • a)vystoupením člena písemným oznámením nebo veřejným oznámením na členské schůzi
  • b)úmrtím člena
  • zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze
  • d)zrušením členství na základě rozhodnutí rady (např. pokud hrubě poškodí nebo soustavně poškozuje charitativní principy, stanovy, nebo dobré jméno spolku)
  • e)zánikem spolku
  • Spolek vede seznam členů spolku. Předseda spolku provádí zápisy do seznamu a výmazy členů tak, že do seznamu zapíše datum vzniku členství, jméno a příjmení, bydliště, datum narození člena a případně další kontakty na člena (emailovou adresu, telefon),při výmazu doplní datum ukončení členství. Změnu zapisovaných údajů oznámí člen předsedovi spolku bez zbytečného odkladu. Seznam členů je neveřejný, předseda jej zpřístupní pouze na žádost členům spolku.
  • Čl. VI
  • 1. Člen spolku má právo zejména:

  Práva a povinnosti členů

  • podílet se na činnosti spolku
  • účastnit se členské schůze
  • volit do orgánů spolku
  • být volen od 18 let do orgánů spolku
  • nahlížet do seznamu členů spolku a pořizovat siněj výpisy
  • obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
  • 2. Člen spolku má povinnost zejména:
  • dodržovat stanovy spolku a další interní předpisy spolku, pokud byly vydány
  • podporovat práci spolku podle svých sil a možností
  • svědomitě vykonávat činnost, kterou na sebe vzal, či funkce v orgánech spolku,kterých byl zvolen
  • 3. Členové mohou přispívat dobrovolnými dary. Členské příspěvky nejsou stanoveny.
  • Orgány spolku
  • Orgány spolku jsou:
  Čl. VII
  • členská schůze jakožto nejvyšší orgán spolku
  • předseda jakožto statutární orgán spolku
  • rada jakožto výkonný orgán spolku
  • kontrolní komise jakožto kontrolní orgán spolku
  • Členská schůze
  Čl. VIII
  • Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořena všemi členy spolku.
  • Členskou schůzi svolává předseda dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda svolá členskou schůzi rovněž na žádost alespoň jedné třetiny členů spolku nebo na návrh kontrolní komise. Předseda informuje vhodným způsobem (možno i emailem)v dostatečném předstihu (nejméně 30 dní předem) o místě a času konání a programu členské schůze všechny členy spolku. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.
  • Členská schůze zejména:
   • projednává, mění a schvaluje stanovy spolku
   • určuje hlavní zaměření činnosti spolku
   • projednává a schvaluje výroční zprávu o činnosti spolku, zprávu o hospodařenírozpočet spolku
   • volí a odvolává předsedu spolku, členy rady a kontrolní komise
   • rozhoduje o zrušení členství ve spolku
   • stanovuje výši členských příspěvků
   • rozhoduje o zrušení spolkulikvidací nebo o jeho přeměně
  • Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. Pokud se tento počet členů na řádně svolanou členskou schůzi nedostaví, předseda svolá novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání náhradní zasedání členské schůze.pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne termínu původního zasedání. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Náhradní zasedání členské schůze je usnášeníschopné za účasti libovolného počtu členů.
  • Hlasovací právo členů spolku je rovné, když každý člen spolku má jeden hlas.přijetí rozhodnutí členské schůze je dostačující souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, s výjimkou rozhodnutí o vyloučení člena, změny stanov a rozhodnutí o zrušení spolku, kdy je potřebná dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů.
  • Průběh členské schůze řídí člen, kterého tím pověří členská schůze při prvním hlasování. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, může být projednána a rozhodnuta jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku.
  • O průběhu členské schůze se pořizuje zápis.
  • Rada
  Čl. IX
  • Rada je výkonným orgánem spolku, který se ze své činnosti odpovídá členské schůzi.
  • Rada má nejméně 3 členy a nejvíce 7 členů (její počet však musí být vždy lichý) volených na pět let; člen rady může být do funkce zvolen opakovaně. Předseda spolku je vždy členem rady a této předsedá.
  • Rada zejména:
  • zpracovává podklady pro zasedání členské schůze
  • rozhoduje o přijetí za člena spolku
  • řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze
  • odpovídá za hospodaření spolku a za zajištění vedení účetnictví, připravuje návrh výroční zprávy spolku
  • vydávápřípadě potřeby vnitřní předpisy spolku upravující detailněji organizační nebo hospodářské záležitosti neupravené těmito stanovami
  • projednává návrhy a stížnosti členů, vztahující sečinnosti spolku
  • svolává členskou schůzipřípadě, že tak neučinil předseda podle těchto stanov
  • Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
  • Radu svolává předseda dle potřeby. Rada může přijímat svá rozhodnutí i mimo jednání rady, např. formou elektronické komunikace.
  • O průběhu zasedání rady se pořizuje zápis.
  • Čl. X
  • Předseda
   
  • Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku. Předseda jedná jménem spolku samostatně.
  • Předsedu volí členská schůze na pětileté funkční období; opakovaná volba téže osoby je přípustná.
  • případě, že předseda nemůže vykonávat některé své úkoly, pověří jiného člena rady.
   • Čl. XI
   • Kontrolní komise
  • Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá členské schůzi. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnostsouladu se stanovami a dalšími interními předpisy spolku, jakož i obecně závaznými právními předpisy; rovněž vykonává dohled nad hospodařením spolku.
  • Kontrolní komise má nejméně 3 členy, které volí a odvolává členská schůze na tříleté funkční období.
  • Členem kontrolní komise nesmí být osoba, která je statutárním orgánem, likvidátorem, nebo členem rady spolku, jakož i osoba, která je osobou blízkou statutárnímu orgánu nebo likvidátorovi spolku, nebo která jepracovním nebo obdobném poměru vůči spolku.
  • Kontrolní komise upozorňuje předsedu spolku a radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Člen kontrolní komise může nahlížet do dokladů spolkupožadovat od členů dalších orgánů spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
  • Pro zasedání členské schůze vypracovává kontrolní komise zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti. Kontrolní komise má právo podat předsedovi spolku návrh na svolání mimořádné členské schůze.
  • Zásady hospodaření
  Čl. XII
  • Spolek hospodaří se svým majetkem a s majetkem, který mu byl svěřen nebo dán do užívání. Veškeré hospodaření spolku se děje se zřetelemúčelu, ke kterému je spolek založen.
  • Prostředky, které spolek potřebujedosažení svého účelu, získává z vlastní hlavní neziskové činnosti, dobrovolných darů, dotací a z členských příspěvků, jsou-li stanoveny. Prostředky, které spolek nabyl k určitému účelu, smí být užity jen k tomuto účelu.
  • Spolek můžepřípadě potřeby získávat prostředky také vlastní vedlejší hospodářskou činností; takto získané prostředky musí být použity výlučně na podporu své hlavní činnosti. Případný zisk po zdanění nesmí být rozdělen zakladatelům spolku, členům spolku, členům orgánů spolku, zaměstnancům spolku, ani osobám jim blízkým.
  • Spolek vykazuje odděleně náklady a výnosy spojenéhlavní činností a ostatní činností, a dále se svoji správou. Tyto údaje jsou součástí výroční zprávy, kterou spolek každoročně vyhotovuje.
  • Za hospodaření spolku odpovídá rada, která každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně výroční zprávy obsahující i účetní závěrku.
  • Spolek nevytváří základní kapitál a majetková účast člena spolku na základním jmění spolku je vyloučena.
  • Zánik spolku
  Čl. XIII
  • Spolek může být zrušen rozhodnutím členské schůze na návrh rady.
  • K jednání o zrušení spolku musí být svolána mimořádná členská schůze. Pozvánka musí být prokazatelně doručena všem členům spolku nejméně měsíc předem, důvod svolání musí být jednoznačně na pozvánce uveden. Mimořádná členská schůze svolaná za účelem rozhodnutí o zrušení spolku je schopná usnášení, účastní-li se jí nejméně dvoutřetinová většina všech členů.
  • případě zrušení spolku rozhodne mimořádná členská schůze též o způsobu likvidace a o tom, komu připadne likvidační zůstatek. Ten smí být rozdělen toliko veřejně prospěšným osobám se statusem s podobným účelem.
  • Závěrečná ustanovení
  Čl. XIV
  • Tyto stanovy se považují za zakladatelské právní jednání a mohou být měněny pouze členskou schůzí. Otázky neupravené těmito stanovami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com